ponedeljak, 18.01.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
subota, 11.05.2019. u 22:00 Danijela Davidov-Kesar

Novak Đoković otvorio oči milionima ljudi

Kad je naš poznati teniser objavio da mu ne prija gluten i da je promenio način ishrane, ljudi širom sveta počeli su da razmišljaju o tome da li su možda intolerantni na neku hranu
Новак Ђоковић, најбољи тенисер на свету (Фото АП)

Od ka­da je naš po­zna­ti te­ni­ser No­vak Đo­ko­vić jav­no ob­ja­vio da je aler­gi­čan na glu­ten, pro­te­in ko­ji se na­la­zi u pše­ni­ci, i da je zbog to­ga pot­pu­no pro­me­nio svoj na­čin is­hra­ne iz­ba­civ­ši sa me­ni­ja kla­sič­ne pi­ce, te­ste­ni­ne, te­ške me­sne obro­ke i stan­dard­ne slat­ki­še, lju­di ši­rom sve­ta po­če­li su vi­še pa­žnje da obra­ća­ju na sop­stve­ni na­čin is­hra­ne i da pro­ve­ra­va­ju da li ne­gde gre­še.

Za­hva­lju­ju­ći bez­glu­ten­skoj di­je­ti, Đo­ko­vić se iz­bo­rio sa na­du­to­šću, kon­stant­nim umo­rom i ma­lak­sa­lo­šću i na­sta­vio da ni­že uspe­he na te­ni­skim te­re­ni­ma ši­rom sve­ta. Ali, nje­gov pri­mer ni­je usa­mljen, jer se na pla­ne­ti mi­li­o­ni lju­di bo­re sa raz­li­či­tim vr­sta­ma aler­gi­ja i in­to­le­ran­ci­je na hra­nu. Mno­gi čak i ne zna­ju da su po­je­di­ne na­mir­ni­ce glav­ni kri­vac za to što se ne ose­ća­ju do­bro. 

Ka­ko is­ti­če dr Sla­vi­ca Ste­fa­no­vić, ko­ja se de­ce­ni­ja­ma ba­vi ovom te­ma­ti­kom, aler­gi­je i in­to­le­ran­ci­ja na hra­nu ba­zi­ra­ju se na re­ak­ci­ja­ma imu­nog si­ste­ma, sa lu­če­njem raz­li­či­tih ta­ko­zva­nih imu­no­glo­bu­li­na. Aler­gi­ja na hra­nu br­zo se pre­po­zna­je jer kod oso­be do­la­zi do oti­ca­nja usa­na, osi­pa po ko­ži, di­ja­re­je, i to od­mah na­kon uzi­ma­nja na­mir­ni­ca na ko­ju je aler­gič­na. Ta re­ak­ci­ja mo­že da bu­de i vr­lo ozbilj­na i ži­vot­no ugro­ža­va­ju­ća. 

– Kad je reč o in­to­le­ran­ci­ji, tu ima­mo re­ak­ci­ju ko­ja je spo­ra, mo­že da bu­de ma­ski­ra­na i da du­go osta­ne ne­pre­po­zna­ta. In­to­le­ran­ci­ja i te ka­ko uti­če na aler­gi­je, bi­lo ko­je vr­ste. Ona mo­že simp­to­me i bo­lest da po­gor­ša­va i pro­du­ža­va nje­no tra­ja­nje. In­to­le­ran­ci­ja na hra­nu i aler­gi­ja ima­ju mno­ge simp­to­me, kao što su pro­ble­mi sa ko­žom – cr­ve­ni­lo, osi­pi, ri­ni­tis, su­ze­nje oči­ju, ili di­ge­stiv­ne smet­nje – na­du­tost, gr­če­vi, za­tvor ili di­ja­re­ja. Mno­gi dru­gi simp­to­mi mo­gu bi­ti po­ve­za­ni sa aler­gi­jom ili in­to­le­ran­ci­jom na hra­nu. To su gla­vo­bo­lja, mi­gre­ne, umor, bo­lo­vi u mi­ši­ći­ma ili u zglo­bo­vi­ma, ne­sa­ni­ca ili pro­me­ne ras­po­lo­že­nja – ka­že dr Ste­fa­no­vić. 

Na­ša sa­go­vor­ni­ca ob­ja­šnja­va da prak­tič­no sva­ka vr­sta hra­ne mo­že da iza­zo­ve aler­gij­sku ili in­to­le­rant­nu re­ak­ci­ju. Stu­di­je su po­ka­za­le da su u naj­ve­ćem pro­cen­tu za­stu­plje­ne aler­gij­ske re­ak­ci­je na kra­vlje mle­ko, ja­ja, ki­ki­ri­ki, ora­ša­ste plo­do­ve, pše­ni­cu, so­ju, ri­bu, školj­ke.

Šta mo­že­mo da ura­di­mo ka­ko bi­smo utvr­di­li aler­gi­je na hra­nu? 

– Is­ku­stve­no zna­mo ko­ja nam hra­na iza­zo­ve bur­ne simp­to­me aler­gij­ske re­ak­ci­je. Za­to je bit­no da u re­fe­rent­nim zdrav­stve­nim usta­no­va­ma oba­vi­mo aler­gij­ski test. Mo­že da se ura­di i test in­to­le­ran­ci­je za do­dat­no ras­te­re­će­nje imu­nog si­ste­ma. Zdra­va cre­va su kru­ci­jal­na za bor­bu pro­tiv aler­gi­ja. Tu po­či­nje sva­ki naš imu­ni od­go­vor. Bit­no je sa­zna­ti na šta smo in­to­le­rant­ni ili aler­gič­ni da bi­smo mo­gli da de­lu­je­mo na pr­vom ni­vou. Eli­mi­na­ci­ja hra­ne na ko­ju smo aler­gič­ni sva­ka­ko je naj­va­žni­ji ko­rak. Osim to­ga, bit­no je ne kon­zu­mi­ra­ti hra­nu ko­ja oslo­ba­đa hi­sta­min: pa­ra­dajz, al­ko­hol, kra­vlje mle­ko, ora­ša­ste plo­do­ve, ana­nas, ja­go­de... Ja­ko je va­žno to­kom eli­mi­na­ci­o­ne di­je­te da se po­štu­ju op­šta sa­vre­me­na nu­tri­ci­o­ni­stič­ka na­če­la i ba­lan­si­ran unos svih hran­lji­vih sa­sto­ja­ka. Tu je i even­tu­al­na do­dat­na ko­rek­ci­ja is­hra­ne za­vi­sno od sta­nja or­ga­ni­zma ili pri­su­stva bo­le­sti kod de­ce u raz­vo­ju, spor­ti­sta, di­ja­be­ti­ča­ra… – is­ti­če dr Ste­fa­no­vić.

Prof. dr Ve­ro­sla­va Stan­ko­vić, spe­ci­ja­li­sta is­hra­ne zdra­vih i bo­le­snih lju­di, po­ja­šnja­va da je aler­gen obič­no pro­te­in hra­ne, gli­ko­pro­te­in (pro­te­in za ko­ji je ve­zan la­nac uglje­nih hi­dra­ta) ili hap­ten (ma­li mo­le­kul neo­r­gan­skog je­di­nje­nja ko­je mo­že iza­zva­ti imu­ni od­go­vor kad je ve­zan za ve­li­ki pro­te­in no­sač). 

– Na na­sta­nak aler­gi­je na hra­nu uti­ču broj­ni fak­to­ri, uklju­ču­ju­ći ge­ne­ti­ku i epi­ge­ne­ti­ku, „in­te­gri­tet” crev­ne ba­ri­je­re, ne­do­sta­tak do­je­nja, stres, a tu su i psi­ho­lo­ški fak­to­ri. S dru­ge stra­ne, in­to­le­ran­ci­ja na hra­nu mno­go je če­šća od aler­gi­ja na hra­nu. Naj­če­šći uzro­ci su ne­do­sta­tak en­zi­ma za va­re­nje lak­to­ze, fruk­to­ze i glu­te­na, uro­đen ne­do­sta­tak en­zi­ma ko­ji do­vo­de do bo­le­sti kao što su fe­nil­ke­to­nu­ri­ja, ili ga­lak­to­ze­mi­ja. Tu su i bo­le­sti po­put ci­stič­ne fi­bro­ze, za­pa­ljen­skih bo­le­sti cre­va, hro­nič­nog pan­kre­a­ti­ti­sa. Po­sto­ji i re­ak­ci­ja na od­re­đe­ne far­ma­ko­lo­ške kom­po­nen­te ko­je se na­la­ze u hra­ni, na adi­ti­ve i bak­te­ri­je – do­da­je dr Stan­ko­vić.

Na­ša sa­go­vor­ni­ca do­da­je da u te­ra­pi­ju, ko­ju od­re­đu­je is­klju­či­vo le­kar, mo­gu da se uklju­če i ne­ki su­ple­men­ti, kao što su vi­ta­min De, pre­bi­o­ti­ci i pro­bi­o­ti­ci, an­ti­ok­si­dan­si.

Komеntari12
77c98
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Стеван Марковић - Париз
Predlažem da otvorite udžbenike interne medicine od pre 50-60 godina i proverite ovo što tvrdite. Žao mi je pronašli ste rupu na saksiji.
Милован
Wow....... A ja postadoh netolerantan na “intolerantnost”!!!!!
Славица
Пшеница је основна намирница у исхрани људи од како су створени. Неко може да буде алергичан можда на отрове којима се прска пшеница али на саму пшеницу не верујем. Зна се добро шта је здрава храна, воће, поврће и житарице, и то нико не би требао да избацује без преке потребе. Млеко, месо и слаткише би требало избегавати јер не одговарају људском организму. А да не говоримо о индустријској и вештачкој храни која се купује у маркетима.
Srdjan
Pa kao prvo, psenica je danasnjim evropljanima osnovna namirnica tek nekih 7'000 do 10'000 godina. Pre toga se i nisu bavili poljoprivredom i ziveli su prvenstveno na mesu i prikupljenmo vocu/povrcu. Slicno je i sa mlekom i mlecnim prozvodima. Jedan deo covecanstva se u medjuvremenu navikao, ali ipak, biologiji, tj. evoluciji treba malo vise od samo 10'000 godina da promeni varenje. Takao da, cisto sa tacke evolucionarne biologie, nasem telu meso bolje odgovara nego testenine.
Srdjan Loncar
Slavice, mislim da nisi razumela pojam "alergije" na odredjenu hranu. To nema veze sa pojmom "zdrava ishrana". Radi se o bioloskoj-hemijskoj reakciji. Napr. moj najbolji drug je alergican na paradajz. Kad odemo na rucak u restoran, on 10 ak minuta ispituje konobara, da li ima ikakve sanse da se u jelu, koje mu se svidja ima ikakvih tragova paradajza. Ja sam mislio da se radi o njegovoj preteranoj neurozi, uobrazilji, dok jednom nije narucio jelo u kome (kasnije se uspostavilo) je imalo pomesanog, nevidljivog paradajza. Zdrav covek je poceo da koluta ochima, stropostao se. Odveden je u bolnicu i spasen. Nole je navodno samo alergican na gluten-protein. Ta specificna alergija izaziva povracanje, proliv i teskoce sa disanjem. Nole je sve to imao jedno vreme, kad su mu protivnici zamerali da se folirao, sto sam i ja mislio za mog najboljeg druga, koji inace predaje kurs psihologije u post-doktorskom programu.
Prikaži još odgovora
pedijatar
Intolerancije hrane kao galaktozemija, fruktozemija, fenilketonurija su veoma rijetke, daleko rjedje nego alergije. U 37 godina kako se bavim pedijatrijom ( u Ex Jugoslaviji i Kanadi) nikada nisam imao slucaj ove tri bolesti. Alergije su relativno ceste, a 80% ih je na svega pet namirnica:mlijeko, jaja, riba, kikiriki, orasi, a ostale kao skoljke, psenica ili soja su rjedje. Sa alergijama se svakodnevno susrecem u praksi. Ipak mislim da ni alergije nisu tako ceste kako ljudi /roditelji misle. Ako su prisutne, onda su simptomi obicno tipicni I jasni. Opsti je trend da se svi moguci simptomi objasnjavaju alergijama, od problema sa spavanjem, "slabog apetita", manjka paznje u skoli, neodredjenim bolovima u stomaku I slicno. To koriste razni nadriljekari koji onda prodaju svoje dijete, seme eliminacije I na kraju potpuno slude jadne roditelje. Sto se tice Novaka, nikada nisam procitao da li on zaista ima celijakiju ili intoleranciju gluten.
Ivo Ebel
Ne treba dizati paniku ni pomodarstvo hipohondrije. Do juce za nesto nismo znali da postoji, a danas, kada smo culi, svi od toga bolujemo. Ljudi u principu odlicno vare zitarice, a netolerancija na gluten je retka i urodjena. Treba se hraniti zdravo, kretati, vezbati... razne dijete nista ne pomazu ako zderemo i stalno sedimo, a lecimo se skupim (i vecinom besmislenim) suplementima i dijetama gde profitiraju farmaceutske kompanije i sarlatanski nutricionisti. Naravno ima sjajnih nutricionista, a vrhunskim sportistima i 0.1% je vazan, ali za nas, prosecne, jedimo umereno, raznoliko, krecimo se i vezbajmo, pustite pomodarstvo i resenja pilulalma.
Petar
Vi ocigledno ne razlikujete alergiju od intolerancije a deluje mi kao da niste ni procitali tekst. A da ljudi *u principu* odlicno vare zitarice daleko je od istine

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja